vrijdag 22 november 2013

Geassocieeerd adviseur bij de BOS worden? Ik?

Half november werd op de website van de BOS aangekondigd:
" Gezocht: leden Algemeen Bestuur / geassocieerd adviseurs "    Zie Bosrtv

De inhoud van deze 'advertentie':
De Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep heeft de afgelopen jaren tal van onderscheidende radio-, tv-programma’s en films geproduceerd en uitgezonden. Programma’s die zich keer op keer kenmerken door op een niet -dogmatische manier aandacht te besteden aan de inherente wijsheid en het vermogen tot compassie van mensen en hoe daar in het leven van alledag als professional of privé praktisch vorm aan gegeven kan worden. Waarden die boeddhisten wereldwijd aanspreken en leiders, beleidsmakers, sociaal innovators, ouders, zorgverleners of bewust levende burgers keer op keer inspireren.

De komende jaren staat de BOS voor een organisatorische transitie. De bestaande organisatie en financiering wordt afgebouwd en tegelijk liggen er tal van mogelijkheden op het vlak van mediaontwikkeling en -exploitatie binnen de (internationale) veelkleurigheid van onze doelgroep.
Om de opties voor de BOS succesvol en vanuit de waarden die wij voorstaan te begeleiden zijn wij op zoek naar gemotiveerde deskundigen die hier graag hun bijdragen aan leveren als lid van het Algemeen Bestuur of geassocieerd adviseur.
Het algemeen bestuur van de BOS wordt gevormd door het uitvoerend bestuur en het algemeen bestuur dat een toezichthoudende functie heeft. Het bestuur vergadert in de regel 4 tot 5 keer per jaar.

Voor de huidige vacatures wordt met name gezocht naar kandidaten met een of meer van de volgende competentiegebieden:
* Specifieke deskundigheden op gebied van media, in het bijzonder cross-mediale projecten,

    bij voorkeur in een internationale, commerciële omgeving
* Ervaring en een track record op het vlak van sociaal- en maatschappelijke innovaties
* Algemeen bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
* (Internationaal) maatschappelijk- en politiek netwerk
* Bedrijfskundige expertise
* Affiniteit met het gedachtegoed van de BOS

Bestuursleden en geassocieerd adviseurs kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding.
Voor nadere informatie omtrent de vacatures kunt u zich richten tot de bestuursvoorzitter van de BOS, ...
Mocht u geïnteresseerd zijn dan wel de aandacht willen vestigen op mogelijk geïnteresseerden, reageer dan door een email te sturen aan ...Hoewel veel van de woorden hier me niet bevallen (ik vind het termen uit wereld van consultancy/marketing en van medium-producenten), intrigeerde het me toch. Ik had immers de afgelopen maanden herhaaldelijk kritiek op de BOS in mijn blog geformuleerd, namelijk dat ze niet anticipeerden op de wijziging van de Mediawet zodat na 2015 de BOS niet meer onderdeel van de publieke omroep zal zijn.
En hier was een poging wel een nieuw begin te maken, hoewel overwegend een nieuwe voortzetting van het op internationale prijzen en verkoop gerichte (licht tot nauwelijks boeddhistische) typische BOS-Televisie-product 'documentaire '.

De suggesties in mijn blogs waren vooral gericht op voortzetting (anders en zonder overheidssubsidie) van de activiteiten van de BOS-Radio en enigszins van de Bodhitv-website.
De BOS-advertentie bood daarvoor maar weinig houvast maar voor mij is 'kritiek hebben' ook 'verantwoordelijkheid willen nemen'.
Na enige aarzeling heb ik daarom besloten te reageren:

Beste mensen van het BOS-bestuur

Hoewel ik niet precies weet wat het (juridisch) is, lijkt het me wel wat, geassocieerd adviseur van het BOS-bestuur worden.
Ik zou me dan richten op twee media, dat is dus ook cross-mediaal: radio (audio) en website (tekst); beide overwegend Nederlandstalig. Met televisie ga ik me niet bezig houden, ook niet internationaal.
Wat betreft mijn opvattingen en achtergrond kan ik verwijzen naar mijn blog, met name naar http://joopromeijn.blogspot.nl/2013/10/gaat-op-5-november-het-aangekondigde.html en de daarin genoemde eerdere blogteksten over de BOS.
Mijn deskundigheid: kunnen luisteren (naar de radio bv en naar talks), denken, schrijven, en politieke intuitie.
Kortom: ik stel me kandidaat.
Voor de goede orde: we hebben het toch over de BOS na 2015, dus los van de BUN?

Vriendelijke groet

Joop RomeijnNa half december zal ik hier laten weten hoe het afgelopen is. Ik ben benieuwd, niet iedereen vindt mij aardig daar.
De laatste opmerking over de BUN is natuurlijk een gemenigheidje, omdat in de advertentie de juridische kant van de nieuwe organisatie helemaal niet aan de orde kwam (blijven de stichtingen BOS en Vrienden van de BOS bestaan?); en ik voor opheffing van de BUN ben.

2 opmerkingen:

Joop zei

In *OpenBoeddhisme* schreef ik als comment op een ander artikel over dit thema:
"Het is (voor mij) duidelijk dat de BOS nu een poging onderneemt zich tot ‘productiehuis’ om te bouwen.

Niet duidelijk is of daar de huidige rechtspersoon voor gebruikt gaat worden en of het BOS-bestuur ook de BUN nog een rol toebedeelt na 2015. (Waarom zouden ze?)

Verder is (voor mij) niet duidelijk wat eigenlijk een ‘productiehuis’ is, anders dan een mooi woord; misschien is het gewoon wel een producent van programma’s in het grijze tussengebied tussen publiek en commercieel.

Wel ben ik er min of meer van overtuigd dat de straks nog bestaande publieke omroepen niet zullen accepteren dat de levensbeschouwelijke productiehuizen (voorheen 2.42-omroepen) het alleenrecht gaan krijgen op het gebruik van de 9 à 12 miljoen euro per jaar. ...
"


Ik heb vervolgens twee definities gevonden van 'productiehuis':
1. Een productiehuis is een centrum waar culturele bemiddelaars ageren als tussenpool tussen de kunstenaar, de opdrachtgever en het bedrijf waar het kunstwerk eventueel geproduceerd wordt. Met andere woorden het bureau fungeert als spilfiguur tussen verschillende wensen en denkwerelden. Het is een dienstverlenende organisatie ...

2. Een productiehuis is een bedrijf dat radio- en/of tv-programma`s produceert voor de omroep, zonder die zelf op een eigen kanaal uit te zenden, dus voor verkoop aan zenders. Bij uitbreiding kan de term worden toegepast op de verzelfstandigde afdeling eigen producties van een omroep die voor de eigen zender(s) ook elders programma`s aankoopt, zoals ...

patricia zei

Zeer interessant om te lezen!