donderdag 27 maart 2014

Levensbeschouwing (boeddhisme dus ook) in nieuwe Advies Raad voor Cultuur

Vandaag is het advies 'De Tijd Staat Open ' van de Raad voor Cultuur uitgebracht aan staatssecretaris Dekker van OCW.
Zie www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/De-tijd-staat-open.pdf

Wat mij vooral interesseert is wat dit voor de toekomst van de BOS betekent, direct na 2015 en op de langere termijn.
Eigenlijk interesseert me nog meer wat dit voor de mogelijkheid tot het kunnen bekijken/beluisteren van boeddhistische programma's op TV en radio betekent; want dat is niet hetzelfde.

Hamvraag is: wordt de BOS (nu nog een 2.42 omroep) een productiehuis; en kan dat dan zomaar, van publieke omroep evolueren naar productiehuis?
Die vraag kan nu nog niet beantwoord worden; daarvoor moeten we het advies eerst gaan bestuderen en afwachten hoe dit in Hilversum en vooral ook in (politiek) Den Haag valt.

Nu beperk ik me tot een eenvoudige selectie van passages uit het advies waarin de woorden levensbeschouwing of levensbeschouwelijk voorkomen. Deze heb ik in onderstaande citaten onderstreept.
Citaten dus uit de context. Het geheel lezen is altijd beter. De paginanummers zijn die van de pdf.
Heel wat treffers, geen gekke score, maar wat levert het op?
Eén bijzonderheid nog; de Raad voor Cultuur gebruikt ook de term wereldgodsdiensten; dat hadden ze beter niet kunnen doen.

========================================================================

Update (van 27 maart later op de dag)
Bij meer preciese lezing is onderstaande passage van groot belang:
" De band met de achterban verdient speciale aandacht.
  Een aparte NTR-programmaraad of kamer waar de
  achterbannen van de wereldgodsdiensten/ stromingen zijn
  vertegenwoordigd is wenselijk om de relatie met de groepen
  in Nederland vorm te geven en om kennis en expertise over
  de vier wereldgodsdiensten/stromingen samen te brengen.
  Verder adviseert de commissie dat de programma’s worden
  gemaakt door redacteuren die affiniteit met de wereldgodsdiensten
  hebben en ook de verschillende stromingen daarbinnen
  vertegenwoordigen
.
" (Bron: Advies, pagina 62)

Het gevecht zou straks wel eens kunnen gaan over het bemensen van deze aparte programmaraad of kamer.
Ik heb daar ernstige twijfels bij; gezien het niet-representatieve karakter van de BUN in de huidige constellatie. Dat worden onvermijdelijk vriendjes.

========================================================================

Pag 5
De staatssecretaris van OCW heeft de Raad voor Cultuur
advies gevraagd over de toekomst van het publieke mediabestel.
Zijn vragen gaan onder meer over het onderscheidende
karakter van de programmering, het aanjagen van innovatie
en creatieve competitie, over culturele en levensbeschouwelijke
programmering, de positie op nieuwe media en
mobiele diensten, de rol en organisatie van de Nederlandse
Publieke Omroep (NPO), en over de mogelijkheden om
nieuwe geluiden aan bod te laten komen. Dit advies geeft op
deze vragen een antwoord. Soms zijn die antwoorden verreikend,
omdat verandering echt nodig is – maar er is ook oog
voor wat goed

Pag 9
8. Culturele en levensbeschouwelijke programmering
is bij uitstek publiek en verdient extra waarborgen en
een breed publiek bereik

Het Mediafonds vervalt. De taken en functies van dit fonds
kunnen conform de plannen van de NPO worden uitgevoerd,
op voorwaarde dat er ook inzet van middelen voor
jeugd, games en talentontwikkeling komt. Voorstellen
voor productie van content zullen, precies zoals nu bij het
Mediafonds, een onafhankelijke kwalitatieve toets krijgen.
Het geoormerkte bedrag voor culturele mediaproducties
dient opgehoogd te worden met het budget van het
CoBO-fonds (Co-productiefonds Binnenlandse Omroep).
Omdat vanaf 1 januari 2016 de zogenoemde 2.42 –
omroepen ophouden te bestaan, zou in de toekomst bij
de publieke omroep het gedachtegoed van de wereldgodsdiensten
anders gewaarborgd moeten worden.
De samenwerking tussen EO en IKON, KRO/NCRV en
RKK, VPRO en eventueel Human neemt een deel van
dat gedachtegoed voor zijn rekening. De programmering
over andere wereldgodsdiensten en/ of levensbeschouwelijke
stromingen zoals Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme
en Jodendom past bij de taakopdracht van de NTR. De
NTR krijgt ook de opdracht witte vlekken op het gebied
van culturele programmering in te vullen.

Pag 10
Omdat de situatie van de regionale journalistiek zorgwekkend
is, zal de raad aanbeveling 9 uitwerken in een nader advies
over de toekomst van de regionale journalistiek. Ook zal de
raad in een later advies nog specifiek ingaan op de positie
en diversiteit van de publieke radiozenders. De raad ziet hier
kansen om de informatieve positie van de publieke omroep
te versterken door meer zendtijd in te ruimen voor achtergrondinformatie,
levensbeschouwing en kunst en cultuur

Pag 60
3. Op welke manier kan de publieke omroep speciale
aandacht besteden aan de culturele en levensbeschouwelijke
programmering?


Pag 62
In de toekomst zou het logisch zijn vooral het gedachtegoed
van de wereldgodsdiensten specifiek bij de publieke omroep
te waarborgen. De christelijke stroming (NCRV/KRO en EO)
en de humanistische stroming (via de VPRO) zijn straks ruim
vertegenwoordigd in het publieke bestel. In het nieuwe omroeppalet
is voor de achterban van de wereldgodsdiensten/
levensbeschouwelijke stromingen Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme
en Jodendom niet vanzelfsprekend een plaats. Om
een evenwichtig beeld te creëren, zullen er ook over en vanuit
deze stromingen door de publieke omroep programma’s
moeten worden aangeboden.
Nu heeft de NTR volgens artikel 2.35 van de Mediawet
tot taak: Media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst
te verzorgen dat voorziet in de bevrediging van in
de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige
of geestelijke behoeften, zodanig dat dit media-aanbod
samen met het media-aanbod van de andere landelijke
publieke media-instellingen een evenwichtig beeld oplevert
van de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
verscheidenheid in Nederland.
Na de opheffing van de 2.42 omroepen past het goed bij de
taakopdracht van de NTR om programma’s te maken die het
gedachtegoed van deze stromingen weerspiegelen, omdat zij
als maatschappelijke doelgroepen elders niet of onvoldoende
tot hun recht komen. De NTR is de omroep die op dit moment
affiniteit met de wereldgodsdiensten heeft, omdat hij
de afgelopen jaren de programma’s gemaakt heeft voor de
islamitische gemeenschap en door zijn nauwe banden met de
MO, OHM en de JO.
De band met de achterban verdient speciale aandacht.
Een aparte NTR-programmaraad of kamer waar de
achterbannen van de wereldgodsdiensten/ stromingen zijn
vertegenwoordigd is wenselijk om de relatie met de groepen
in Nederland vorm te geven en om kennis en expertise over
de vier wereldgodsdiensten/stromingen samen te brengen.
Verder adviseert de commissie dat de programma’s worden
gemaakt door redacteuren die affiniteit met de wereldgodsdiensten
hebben en ook de verschillende stromingen daarbinnen
vertegenwoordigen.

Pag 66
De hoofdredacteuren hebben hun sporen verdiend op het
gebied van creativiteit, journalistiek en innovatie en hanteren
de publieke taken en waarden als uitgangspunten. Zij kunnen
benoemd worden naar genres (drama, actualiteiten, jeugd,
kennis, innovatie, levensbeschouwing) of naar doelgroepen
(jong, oud).

Pag 103
Uitwerking in de Nederlandse Mediawet
De concretisering van de maatschappelijke functie van de
publieke mediadienst ligt op het niveau van nationale
mediawetgeving. [43] In de Nederlandse mediawetgeving is de
taakopdracht van de publieke mediadienst, ‘de publieke
mediaopdracht’ neergelegd in artikel 2.1 van de Mediawet van 2008:
Artikel 2.1
1. Er is een publieke mediaopdracht die bestaat uit:
a. het op landelijk, regionaal en lokaal niveau verzorgen
van publieke mediadiensten door het aanbieden van
media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur,
educatie en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen;
en
b. het verzorgen van publieke mediadiensten waarvan
het media-aanbod bestemd voor landen en gebieden
buiten Nederland en voor Nederlanders die buiten
de landsgrenzen verblijven.
2. Publieke mediadiensten voldoen aan democratische,
sociale en culturele behoeften van de Nederlandse
samenleving door het aanbieden van media-aanbod dat:
a. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief
hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote
verscheidenheid naar vorm en inhoud;
b. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving
geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking
levende overtuigingen, opvattingen en interesses op
maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk
gebied weerspiegelt;
c. gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel
een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en
leeftijdgroepen van verschillende omvang en samenstelling
met in het bijzonder aandacht voor kleine
doelgroepen;
d. onafhankelijk is van commerciële invloeden en,
behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet,
van overheidsinvloeden;
e. voldoet aan hoge journalistieke en professionele
kwaliteitseisen; en
f. voor iedereen toegankelijk is.

Pag 155
Programmering

Doelstelling, waarde en taken publieke media
De focusgroep onderscheidt de volgende publieke waarde,
doelstelling en taken voor de publieke media:
Publieke waarde
Onafhankelijk van overheid en commercie
Publieke doelstelling
Fundamentele bijdrage leveren aan goed
burgerschap en een volwassen democratie
Publieke taken
Bildung/ ontwikkeling
Onderwijs
Kunst & Cultuur
Levensbeschouwing
Innovatie

Pag 157
De focusgroepleden vinden dat de commerciële omroepen de
volgende genres/taken op dit moment niet (voldoende) maken:

– Jeugd
– Kunst en cultuur
– Aandacht voor nationale evenementen
– Aandacht voor sport
– Onderzoeksjournalistiek
– Hoogwaardig Nederlands drama
– Documentaires
Levensbeschouwing
– Achtergrond & opinie

Pag 160
Basisorganisatiemodel
....

(Niet goed te kopiëren, zie pdf !)

Pag 162
Programmaraad
De programmaraad vertegenwoordigt het publieke belang en
toetst of de publieke taken voldoende uitgeoefend worden.
Een goede programmaraad haalt de buitenwereld naar binnen.
De programmaraad is vanuit democratisch beginsel representatief
samengesteld. Ook zitten er mensen in de raad die binding
hebben met en kennis hebben over bepaalde maatschappelijke
groepen, bijvoorbeeld mensen uit maatschappelijke organisaties
of levensbeschouwelijke stromingen. De leden van de
programmaraad worden benoemd door de minister.
Cultuur en levensbeschouwing
De oprichting van het Mediafonds was een correctie op een
falende publieke omroep. In een nieuwe organisatie waar
autonoom inhoudelijke besluiten over programmering genomen
worden, kunnen de taken weer overgenomen worden. In het
opstellen van de kaders en opdrachten moet de ontwikkeling
en productie van hoogwaardig drama en documentaires dan
wel gewaarborgd worden. Hetzelfde geldt voor de levensbeschouwelijke
programmering. De programmaraad zal dit controleren.

woensdag 19 maart 2014

Tweehonderd boeddhistische blogs, hoe is het mogelijk ? Wat overzichten en wat toekomst

M'n follow-up over de gevraagde docenten boeddhistisch geestelijk verzorgers, eerder deze week, was m'n tweehonderdste blog.
Voor de eerste honderd, zie http://joopromeijn.blogspot.nl/2012/11/een-overzicht-van-honderd-blogs.html van 6 november 2012.
Voor de volgende vijftig, zie http://joopromeijn.blogspot.nl/2013/06/al-weer-vijftig-blog-teksten-en-enkele.html van 1 juni 2013.
(Het precieze aantal is iets hoger, ik heb een paar teksten van jaren geleden verwijderd omdat die een onwaarschijnlijk groot aantal raadplegingen of (Engelstalige) reacties kenden, wat mijn wantrouwen opriep.)

Net als toen weer een overzicht van de meest recente vijftig blogteksten .
De teksten kunnen gelezen worden door in het 'blogarchief' (rechterkolom) jaar en maand aan te klikken.
Van de tien meest geraadpleegde teksten geef ik het aantal weer.
De meeste daarvan zijn al weer wat langer geleden gepubliceerd. Neemt de belangstelling af?
Kan zijn maar aan de andere kant valt me op dat sommige 'pageviews' teksten van maanden of zelfs jaren geleden betreffen, en dat is dan weer gunstig: ik ga verder dan de waan van de dag.

Heb ik nog voornemens?
Soms denk ik, klaar te zijn, en dan weer niet.
Nu heb ik wel een paar ideeën:
*  Een artikel bestemd voor de website van 'NieuwWij' wil ik ook op m'n eigen blog plaatsen;
   gaat over mijn 'dual belonging' en over verbinden versus langs elkaar heen leven;
*  Het goede oude thema van de BUN versus de ongeorganiseerde/ongebonden boeddhist
   is weer – onverwacht voor mij – opgedoken;
*  Er zijn een paar belangwekkende Engelstalige artikelen, die ik vertaald wil opnemen
   (van Payne, Garfield en Sharf; en delen uit een boek van Walser); maar steeds weer
   blijkt: vertalen is moeilijker dan ik denk;
*  Het WK voetbal in juni roept misschien wel iets op;
*  Ooit, een keer, zal het me toch wel lukken m'n herhaaldelijk aangekondigde tekst
   over mijn devotie – en m'n weerstand ertegen – helder op papier te krijgen;
*  Misschien moet ik eens een evaluatie van twee jaar BoeddhistischDagblad schrijven
*  En weer terug naar de Dharma. Een gedachte: is 'perfectioneren' wel zo nodig;
   verdient het niet de voorkeur wat aanmodderend (muddling through) te leven en
   het boeddhisme te beoefenen?
*  Een beschouwing over de Zijde-route, n.a.v. een bezoek aan de Hermitage gaat er ook
   nog komen.

Zijn er dan geen andere bloggers om het stokje over te nemen ?
Dan heb ik het dus over 'bloggen', opiniërend en nieuwsgierig zonder strikt journalistiek te zijn; persoonlijk, niet een groepsbelang dienend; zonder deadlines maar niet vrijblijvend; zonder de behoefte aardig gevonden te worden.
In juni wordt ik 75 jaar (ja, dank u), moet ik dan maar door gaan om boeddhistisch Nederland wakker te houden?
Dat is natuurlijk wat arrogant gedacht, zo groot is mijn invloed ook weer niet en ik ben de enige niet. Maar veel is het niet:

'BoeddhistischDagblad' en *OpenBoeddhisme* noemen zichzelf geen blog maar journalistiek blad, maar zo fundamenteel is het verschil ook weer niet.
Wat de site Boeddhamagazine.nl eigenlijk is, weet ik nog steeds niet; geen blog (meer), eerder een ondersteuning van het papieren (kwartaal)blad.
Jampa's Mandala houdt jaar in jaar uit een goede niveau maar is strikt Tibetaans boeddhistisch.
De website van Bodhitv zou zich moeten gaan ontwikkelen nu de financiering van de BOS eind 2015 gaat stoppen, maar veel van een verandering merk ik nog niet.
Op de blogs van Jules Prast ben ik een beetje uitgekeken: hij zet z'n thema's wel zwaar aan maar wordt onzichtbaar als men hem ook stevig van repliek dient. En is teveel met zichzelf bezig.
Katinka Hesselink had het afgelopen jaar andere zaken aan haar hoofd; maar ze is aan het terugkomen!
Alluman, Jildi en Ron Sinnige lijken definitief gestopt.
De site van boeddhisme.startpagina met 'prikbord' heeft een nieuwe beheerder maar weinig eigen informatie.
Update: Een veelbelovende nieuwkomer op de blog-markt is Rob Hogendoorn .
Ben ik verder nog iemand vergeten?


Uit 2014 :

▼  maart (4)
Docenten gezocht etc: followup en breder perspect...
Docenten boeddhistische geestelijke verzorging gez...
Een onzindelijke en onzinnige actie van de BOS: ve...
Engelstalige boeken over boeddhisme, een selectie ...

▼  februari (4)
Nieuwe Nederlandse boeken over boeddhisme
Waarom ik niet naar de Dalai Lama ga; denk ik
Kunnen boeddhisten eigenlijk met elkaar praten? Ov...
Een boeddhist droomt zich af. Prinses Beatrix krij...

▼  januari (5)
Meer boeddhistische filosofie in dialoog met ande...
Theologen en media, een VU-discussie over religie...
Recensie van de eerste nieuwe BOS-Radio uitzending...
Nog één keer het BoeddhistischDagblad, een paar re...
Boeddhisme langs de Zijderoute, een expeditie vana...


Uit 2013

▼  december (5)
BOS, VU en andere nieuwsfeiten en updates
Een aantal reacties in het BoeddhistischDagblad
Boeddhistische globale verlichting – een wat hulpe...
Boeddhisme en wetenschap; mogelijke toepassing: Dh...
Weer een stapje gezet richting VU-opleiding tot b...

▼  november (6)
Boeddhistische boeken op een onbewoond eiland
Geassocieeerd adviseur bij de BOS worden? Ik?
Een eigen klooster (ook een voor nonnen) en een e...           123
Wijziging Mediawet door Eerste Kamer aangenomen, e...
Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor leraren ?
Is boeddhistische humor leuk ?

▼  oktober (5)
Veracademisering en verwildering; in wat voor een ...
Gaat op 5 november het aangekondigde einde van de ...
Een avond over Ayya Khema, 31 oktober in Rotterda...
Kunnen wij (boeddhisten) de maatschappij transfor...
Naar een vipassana- en samatha-meditatiecentrum Of...

▼  september (4)
Boeddhistisch leiderschap en volgelingschap Waaro...
Boeddhisme voor autisten
Acht onbeantwoorde vragen (door en over een boeddh...
Dood gaan voor beginners; vervolg

▼  augustus (7)
Kan het boeddhisme ook van Mars komen? En de vere...
Even ietsje minder metta? Correspondentie met het …           132
BUN gaat zich ook realiseren dat de BOS wel eens k...
Teksten en discussiethema's over samatha-meditatie...         145
VU-kul : (geen) Update over Beroepsboeddhisten
Wat doen we met de leraar ?
Boeddhistische onzichtbaarheid of exhibitionisme ?...

▼  juli (7)
VU-kul: voorbeelden, onmogelijkheid en onduidelijk...             189
Wortels van het Zuivere Land Boeddhisme (deel 2)...             232
Van goed los – Wat (boeddhistisch) los goed
Waar is het Zuivere Land Boeddhisme begonnen ? J...
Boeddhisme en conflict in Zuid-Azië, Bhikkhu Sujat...
Een boeddhistische publieke omroep en boeddhisme ...        127
Een toekomst – of twee – van het (on)georganiseerd...          145

▼  juni (6)
Boeddhisme en seks: het meer totale plaatje (door …            137
De onontkoombare VisuddhiMagga (voor welke Therava...    213
Het Geluid van Stilte door Ajahn Sumedho
Follow-up van 'Een staatssecretaris als bescherme...
Een staatssecretaris als beschermer van sommige bo...         301
Al weer vijftig blog-teksten; en enkele voornemen...zondag 16 maart 2014

Docenten gezocht etc: followup en breder perspectief

Kort na de verspreiding van m'n blogtekst van afgelopen zaterdag kreeg ik een mail van een vriend die zich verbaasde over de relatief positieve strekking van de inhoud ervan.
Was ik vergeten hoe weinig transparant de benoeming van Varamitra tot hoofd BGV bij Justitie was geweest, hoe weinig transparant de benoeming van André van der Braak tot VU-hoogleraar was geweest, hoe weinig transparant de erkenningsbeslissing van de BUN door het ministerie van Justitie was geweest en hoe weinig transparant de totstandkoming de opleiding tot 'buddhist chaplain' aka BGVer bij de VU is geweest ?

Nee hoor, dat weet ik nog best en mijn (morele) oordeel erover is niet veranderd; maar ik zie deze zaken graag in een wat breder perspectief.
Twee perspectieven eigenlijk:

Dat van de mens (en zeker ook de boeddhist) die geneigd is tot het kwaad, zelfs als zou hij/zij een boeddhanatuur hebben (een geloofsartikel dat tot nadeel heeft dat de morele remming op die neiging tot het slechte ontbreekt) ; waarbij in het Nederlandse boeddhisme naast de baantjesjagerij nog eens komt een wat ik noemen wil institutionele onhandigheid en onvermogen tot elkaar bekritiseren.

Dat van de geestelijke verzorging in het algemeen
Geestelijke verzorging werd vroeger in het gewone leven in dorp en stad beoefend door dominees (en katholieke geestelijken maar daarvan weet ik minder)
Deze pastorale functie , vooral bij grote overgangen in het leven zoals geboorte, dood en huwelijk door een specialist daarin werd betaald door de gelovigen zelf. Begrijpelijk dat een jaar of vijftig geleden (ik maak ruwe schatting) bij de opkomst van de verzorgingsstaat werd geredeneerd dat deze pastorale functie ook ten goede moest komen aan degenen die (onvrijwillig) verbleven in totale instituties zoals leger, gevangenis en ziekenhuis. Een functie die al snel niet alleen door christenen werd uitgeoefend maak ook door humanistische geestelijk raadslieden.
Toen vervolgens een jaar of tien geleden de individualisering en secularisering de 'gewone' pastorale functie in stad en vervolgens dorp steeds marginaler maakte, kwamen de boeddhisten nog eens een keer kijken en riepen 'wij ook'; wij zijn ook een religie en willen ook een zuil.
En Justitie, uit één of andere systeemdwang, versterkte die oproep. Zo is het gekomen: niet de vraag maar het institutionele aanbod bepaalde.

Alleen nu staat ook de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (verreweg de grootste werkgever van geestelijk verzorgers) onder druk. Het aantal 'ligdagen' in ziekenhuizen neemt alsmaar af en ook in verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen verblijven minder mensen: ze moeten het thuis maar zien te rooien, een groot deel van de (financiering van de) zorg wordt verplaatst van AWBZ naar gemeenten.
Zover ik weet kent de WMO niet de functie 'geestelijke verzorging', en daar ligt toch (helaas) de toekomst.

Kortom: zelfs al lijkt de klungeligheid van de VU-opleiding tot BGV-er wel wat minder aan het worden, het blijft een opleiding richting werkloosheid; speciaal voor boeddhisten, omdat ook nog eens het aantal boeddhisten (of mensen met affiniteit tot) in Nederland en de groei ervan schromelijk is overschat. Waarom? Zie het begin van deze tekst.

Dit alles dus ondanks dat ik de functie 'geestelijke verzorging' op zich een goed hart toedraag, want de mens kan af en toe bij grote overgangen (zoals, ik noem maar wat, de dood) best wat klankbord gebruiken. Een geschoold klankbord.
Ook door mensen zonder 'zendende instantie', want m'n kritiek op het verschijnsel BZI is er ook nog, beste mailschrijver.

Twee opmerkingen nog daarbij:
– Het fenomeen 'geestelijke verzorging' is geen specifiek Nederlands verschijnsel; in bijvoorbeeld de Verenigde Staten bloeit het ook (al is de verzuilingsdraai erin wel een beetje Nederlands). En ook de boeddhistisch geestelijke verzorging. Vergelijk de inspirerende Amerikaanse boeken hierover die ik eerder in blogs heb besproken. En vergelijk de ook in Nederland bekende en gewaardeerde Joan Halifax.
– Ik waardeer André van der Braak als filosoof en hoop dat hij zich verder als boeddholoog ontwikkelt. Maar als hoofd van een beroepsopleiding (van BGVers) is hij m.i. minder geschikt, dat moet hij doen van de VU, denk ik. Maar goed, die opleiding is over een jaar of vijf wel voorbij.

zaterdag 15 maart 2014

Docenten boeddhistische geestelijke verzorging gezocht (door de VU); en nogmaals: weg met de BZI en weg met 'boeddhistisch leiderschap'

Het staat (nog) niet op de website of twitterpagina van de faculteit godgeleerdheid zelf (en al helemaal niet in het BoeddhistischDagblad, die heeft niets met universitaire opleidingen en wacht tot het nieuws naar hun toekomt), maar de VU zoekt docenten, zo meld de website ' Nieuwwij ' . Ook te vinden op Vacatures bij de VU .
Eerst de informatie, daarna wat commentaar.

===========================================================

Vacatures: Docenten boeddhistische geestelijke verzorging
… Sinds september 2012 worden aan de faculteit verschillende opleidingen Boeddhisme aangeboden. In het kader van de in september 2014 te starten postdoctorale ambtsopleiding Boeddhisme, heeft de faculteit een vacature voor verschillende docenten boeddhistische geestelijke verzorging. De ambtsopleiding is een vervolg op de eenjarige masterspecialisatie Spiritual Care accent Boeddhisme (die opleidt tot de basiskwalificatie geestelijk verzorger) en leidt op tot ‘Buddhist Chaplain’: iemand die beschikt over de competenties om op professionele wijze, geworteld binnen de boeddhistische traditie, hulp en begeleiding te verlenen aan mensen met levensvragen of als zij in crisissituaties verkeren. Daarnaast kan hij of zij op professionele wijze advies geven aan (non)profit organisaties en bedrijven op het gebied van humaniteit en ethiek. Zie voor meer informatie: www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/opleidingen/postacedemische-opleidingen/index.asp

Functie-inhoud
De docenten boeddhistische geestelijke verzorging voor de ambtsopleiding zullen een aanstelling voor 12 maanden krijgen met een nog nader te bepalen aanstellingsomvang (tussen 0,2 fte en 0,5 fte). Van hen wordt verwacht de volgende activiteiten uit te voeren:
Het verzorgen van de vakken:
- Oriëntatie op de ambtspraktijk;
- Ethische dilemma’s in de beroepspraktijk boeddhistische geestelijke begeleiding;
- Mindfulness in de context van geestelijke verzorging.
Begeleiden van stage/leeronderzoek:
- Vieringen en rituelen;
- Leiderschap en community building in een multireligieuze context;
- Boeddhistische geestelijke begeleiding.
Stagecoördinatie
- Begeleiden eindseminar en stageverslag;
- (mogelijk) begeleiden van studenten bij stage in de masterfase.

Functie-eisen
- Ruime ervaring in het werkveld van (boeddhistische) geestelijke verzorging;
- Aantoonbare kennis van en ervaring met het boeddhisme;
- Bij voorkeur geworteld in een boeddhistische traditie;
- Afgeronde academische opleiding op het gebied van geestelijke verzorging of daarmee vergelijkbaar (gepromoveerde kandidaten verdienen de voorkeur);
- Kennis en open houding t.a.v. de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke richtingen in Nederland;
- Affiniteit met minimaal twee levensbeschouwelijke stromingen;
- Goede schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands en Engels;
- Goede sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden;
- Creativiteit en flexibiliteit;
- In teamverband willen en kunnen werken, maar ook een grote mate aan zelfstandigheid bezitten.

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van één jaar, met uitzicht op een verlenging.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
prof.dr. André van der Braak:
tel.: 020 59 83066
e-mail: a.vander.braak@vu.nl

Sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties voorzien van Curriculum Vitae met twee referenties, alsmede een motivatiebrief, kunt u onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header of linksboven op uw brief en envelop voor woensdag 27 maart 2014 sturen naar: Vrije Universiteit Amsterdam ….


===========================================================

Mijn eerste reactie was:
Toch nog, ik heb hier al een jaar op aangedrongen; zie bijvoorbeeld mijn blogs http://joopromeijn.blogspot.nl/2013/12/weer-een-stapje-gezet-richting-vu.html en http://joopromeijn.blogspot.nl/2013/10/veracademisering-en-verwildering-in-wat.html .

Een paar opmerkingen over de tekst:
Merkwaardig is dat er 'docenten' worden gevraagd maar ik nergens heb gevonden hoeveel docenten . Klopt dat ?

Weg met de fantasieën over 'boeddhistisch leiderschap'
Wat heeft de VU toch met 'leiderschap' ? Waarom wordt dat gecombineerd met boeddhistisch geestelijke verzorging? Is leiding kunnen ontvangen niet minstens zo interessant als leiding geven? (Niet omdat ik zo'n slavenziel heb; integendeel, ik heb iets tegen 'leiderschap') En het georganiseerde boeddhisme zelf heeft ook geen leiders nodig.

Mijn eerdere kritiek op de BGV-opleiding is weer een stukje verminderd.
Er rest de faculteit der godgeleerdheid nog één opgave:
van de stichting 'Boeddhistisch Zendende Instantie (BZI) afkomen .
Want dit orgaan is onzichtbaar, is incompetent en is overbodig.
De faculteit der godgeleerdheid kan nu definitief beter de kaarten zetten op het fenomeen 'ongebonden spiritualiteit ' en 'ongebonden geestelijke verzorging ', zoals beschreven in de Nota van de Regiegroep Toekomstig Bestel Geestelijke Verzorging en door mij in m'n blog van oktober 2013 samengevat.

maandag 3 maart 2014

Een onzindelijke en onzinnige actie van de BOS: verrijk je karma

De voormalige directeur van de BOS had er al maanden geleden (tijdens de IDFA) op gepreludeerd: de BOS is een donateursactie gestart met als motto
' Verrijk je Karma, steun de Boeddhistische Omroep '.   Zie bijvoorbeeld de aankondiging
www.verrijkjekarma.nl/    via   www.bosrtv.nl/news.aspx?lIntEntityId=460 .
De campagne zoals ze het zelf noemen, deugt om een aantal redenen niet:

*   'Verrijk je karma ' (goddank schrijven ze niet 'kamma ', dat zou het nog erger maken) deugt niet want staat op gespannen voet met de Dhamma en Dharma. Karma is niet iets dat je verrijkt, dat doe je met margarine en doen sommige mensen financieel. 'Karma' is het geheel van je intenties. Zie ook de bijlage hieronder.

*   Steun is nodig omdat de kleine levensbeschouwelijke omroepen gaan verdwijnen, delen ze - correct - mee. En dan zouden ze met het resultaat van deze actie 'programma's met een boeddhistisch hart' kunnen blijven maken (na eind 2015). Maar volstrekt onduidelijk is of de BOS dat gewoon mag blijhven doen vanaf 2016, als ex-publieke-omroep? Via welk medium gaan ze dat dan doen? Blijft de huidige BOS met huidige statuten en huidige delegatieovereenkomst met de BUN dan bestaan? Zoewel televisie als radio als website (o.a. Bodhitv)?
De potentiele donateurs worden er niet van op de hoogte gesteld. Net zo als al jaren onduidelijk is wat er met het kapitaal van de 'Stichting Vrienden van de BOS' gebeurt.

*   Tenslotte bevallen de lelijke kleuren en de grote letters me niet: het lijkt wel reclame voor een of ander ordinair merk.

De campagne start a.s. woensdag rond de door de BOS uit zenden documentaire Happiness, en dat vind ik ook niets: alsof boeddhisme en happiness iets met elkaar te maken hebben.

Ondanks de zelfrelativerende opmerkingen als 'met een knipoog' en 'lichtvoetig' is het een mijns inziens onzindelijke en onzinnige actie van de BOS.
Boeddhisten kunnen hun geld beter aan iets anders besteden.
Laat de BOS eerst maar eens een helder plan voor de jaren na 2015 gaan maken en met haar achterban bespreken, in plaats van deze door marketeers aangedreven campagne uit te voeren.

=======================================================================

Bijlage, uit de website van de moeder van de BOS (de BUN dus)
"Karma

De keten van oorzaak en gevolg, van 'ontstaan in afhankelijkheid' hangt nauw samen met het begrip karma. Schakel 2 van de keten beschrijft, dat er iets in onze geest opduikt. Waar komt dat vandaan? Zijn dat willekeurige en toevallige oprispingen? Volgens talrijke boeddhistische tradities is daar geen sprake van. Alles wat wij ooit in dit of een vorig leven gedaan hebben heeft zich in ons basisbewustzijn genesteld. Wij dragen ons verleden met ons mee. Dat zijn de karmische zaden. En vroeg of laat komen die weer boven.

De vraag is dan hoe we daarmee omgaan. Daar lopen de wegen uiteen. Is karma ons lot? Zijn we een product van ons verleden, van vorige levens en dit leven, van natuur en opvoeding? Zijn we gedetermineerd? Is er wel een vrije wil? Als we vanuit een fatalistische visie zeggen: 'dat is mijn karma' en daar gelaten onder zijn, dan is dat niet erg boeddhistisch. Want de Boeddha is wel van mening, dat alles wat wij gedaan hebben zich in ons basisbewustzijn heeft gegrift. En dat die inprenting onze toekomst kan bepalen. Wat dat betreft gaat de wet van oorzaak en gevolg geheel op. Maar de Boeddha zegt ook, dat we de keten kunnen doorbreken.
"

Bron: www.boeddhisme.nl/boeddhisme.html

zaterdag 1 maart 2014

Engelstalige boeken over boeddhisme, een selectie

Na het overzicht van Nieuwe Nederlandse Boeken eerder deze week, ben ik nagegaan hoe het staat met de Engelstalige boeken.
Met de volgende beperkingen: trefwoord 'buddhism' en 'buddhist', alleen 'nieuw'.
In 2012 verschenen 389 boeken (hardcover + paperback); in 2013 verschenen 331 boeken .
Dat zijn er veel meer dan de voorafgaande jaren terwijl bovendien het aantal ebooks sterk is gestegen (sterker dan in Nederland).

Het grote aantal maakt het zinvol, ook op andere en op twee trefwoorden te selecteren.
Een aantal (voor mij) interessante selecties, met kwantitatieve tendens over de laatste tien jaar.
* 'western buddhism': 68, wisselend maar gemiddeld gelijkblijvend in loop der jaren
* 'western buddhist': 49, licht stijgend in loop der jaren
* 'theravada': 143, sterk stijgend in loop der jaren
* 'dharma': 389, stijgend in loop der jaren
* 'buddhist science': 217, sterk stijgend in loop der jaren, in 2013 alleen nog ebooks
* 'buddhist philosophy': 371, sterk stijgend en ruim twee derde ebooks vanaf 2011
Het 'sterk stijgend' moet ik wel sterk relativeren: het percentage herdrukken (of alsnog als ebook verschijnen van een papieren boek van jaren geleden) is behoorlijk hoog.

Een aantal van deze boeken vind ik met name interessant.
Ik zou ze wel willen kopen als ik er het geld voor had (ook 'herdrukken' in ebook-vorm hier hebben een belachelijk hoge prijs) en tijd om ze te lezen, want het is geen lichte kost (behalve dan dat van Dinty Moore, nummer 4).
Ik heb ze geen van alle nog gelezen (de 'Anguttara Nikaya', nr 11, voor een klein deel); dus m'n waardering baseer ik op de titel en 'productinformatie' ervan bij Bol.com en Amazon.com en doorbladeren van een paar gratis pagina's ervan.

Ik nummer ze, maar de volgorde - en het aantal - is toevallig. Wel moet ik herhalen dat maar een deel ervan echt nieuw in 2012 of 2013 is uitgekomen, maar ik had van een aantal ervan al besloten, ze interessant te vinden, voor ik opmerkte dat het soms om herdrukken ging.

Speciale aandacht voor 'Becoming buddhist ' door Glenys Eddy , nummer 7, eigenlijk het enige boek waarbij ik zit te spinnen van nieuwsgierigheid naar de inhoud.
Het door Bucknell geredigeerde 'The Meditative Way' (nummer 10) scoort - bij mij - hoog in de categorie 'nuttig'.

==================================================================

1    The Princeton Dictionary of Buddhism
door Robert E. Buswell en Donald S. Lopez
Zie de betreffende internetpagina's van Bol en Amazon

With more than 5,000 entries totaling over a million words, this is the most comprehensive and authoritative dictionary of Buddhism ever produced in English. It is also the first to cover terms from all of the canonical Buddhist languages and traditions: Sanskrit, Pali, Tibetan, Chinese, Japanese, and Korean. Unlike reference works that focus on a single Buddhist language or school, The Princeton Dictionary of Buddhism bridges the major Buddhist traditions to provide encyclopedic coverage of the most important terms, concepts, texts, authors, deities, schools, monasteries, and geographical sites from across the history of Buddhism. The main entries offer both a brief definition and a substantial short essay on the broader meaning and significance of the term covered. Extensive cross-references allow readers to find related terms and concepts. An appendix of Buddhist lists (for example, the four noble truths and the thirty-two marks of the Buddha), a timeline, six maps, and two diagrams are also included.

Written and edited by two of today's most eminent scholars of Buddhism, and more than a decade in the making, this landmark work is an essential reference for every student, scholar, or practitioner of Buddhism and for anyone else interested in Asian religion, history, or philosophy.


==================================================================

2    The Cult of Emptiness. The Western Discovery of Buddhist Thought and the Invention of Oriental Philosophy
Door Urs App
Zie Amazon en Bol
Zie een uitgebreide samenvatting in deze 'Review '.

Whereas the discovery by Europeans of the continents of our earth has been the subject of countless studies and its protagonists (such as Columbus) are universally known, research on the European discovery of our globe's "spiritual continents" - its religions and philosophies - is still in its infancy. The Christian West's discovery of Asia's largest religion and fount of philosophies, Buddhism, is a case in point: though it triggered one of the most significant and influential spiritual and cultural encounters in world history, even the most basic questions remain unanswered. What did Europeans first learn about Buddhist thought? When and where did this discovery take place and who was involved in it? What kind of Buddhism did they study, how did they understand or misunderstand it, and what were the repercussions of such discoveries in Europe? Based on a wide range of sources in European and Asian languages, Urs App - the author of The Birth of Orientalism (University of Pennsylvania Press, 2010) - identifies the protagonists of the first Western encounter with Buddhism and shows how their interpretation of Buddhist doctrines led to the invention of a single "Oriental philosophy" reigning from Egypt to Japan: an atheist philosophy anchored in "nothingness" and "emptiness" that was revealed by the Buddha to his closest disciples on his deathbed. Leading thinkers of the Enlightenment came to regard this philosophy as the most ancient form of atheism, the ancestor of Greek philosophy, the precursor of Spinoza, and the fount of mysticism as well as countless heresies including monism, pantheism, quietism, and gnosticism.

==================================================================

3    Hindu and Buddhist Ideas in Dialogue; Self and No-Self
door Irina Kuznetsova , Jonardon Ganeri en Chakravarthi Ram-Prasad (Editors)
Zie Bol en Amazon

The debates between various Buddhist and Hindu philosophical systems about the existence, definition and nature of self, occupy a central place in the history of Indian philosophy and religion. These debates concern various issues: what 'self' means, whether the self can be said to exist at all, arguments that can substantiate any position on this question, how the ordinary reality of individual persons can be explained, and the consequences of each position. At a time when comparable issues are at the forefront of contemporary Western philosophy, in both analytic and continental traditions (as well as in their interaction), these classical and medieval Indian debates widen and globalise such discussions. This book brings to a wider audience the sophisticated range of positions held by various systems of thought in classical India.

==================================================================

4    The Accidental Buddhist
Mindfulness, Enlightenment, and Sitting Still

Auteur: Dinty W. Moore
Zie Bol en Amazon

THE ACCIDENTAL BUDDHIST is the funny, provocative story of how Dinty Moore went looking for the faith he'd lost in what might seem the most unlikely of places: the ancient Eastern tradition of Buddhism. Moore demystifies and explains the contradictions and concepts of this most mystic-seeming of religious traditions. This plain-spoken, insightful look at the dharma in America will fascinate anyone curious about the wisdom of other cultures and other religions.

Dinty Moore beschrijft hoe hij 'per ongeluk' boeddhist is geworden. Wel verfrissend na veel verheven verhalen over 'bekeringen'.

==================================================================

5    Buddhist and Christian?
An Exploration of Dual Belonging

Redactie: Rose Drew
Zie Bol en Amazon

The last century witnessed a gradual but profound transformation of the West's religious landscape. In today's context of diversity, people are often influenced by, and sometimes even claim to belong to, more than one religious tradition. Buddhism and Christianity is a particularly prevalent and fascinating combination. This book is the first detailed exploration of Buddhist Christian dual belonging, engaging - from both Buddhist and Christian perspectives - the questions that arise, and drawing on extensive interviews with well-known individuals in the vanguard of this important and growing phenomenon. The book looks at whether it is possible to be authentically Buddhist and authentically Christian given the differences in beliefs and practices. It asks whether Buddhist Christians are irrational, religiously schizophrenic or spiritually superficial; or whether the thought and practice of Buddhism and Christianity can be reconciled in a way that makes possible deep commitment to both. Finally, the book considers whether the influence of Buddhist Christians on each of these traditions is something to be regretted or celebrated.

==================================================================

6    The Sound of Liberating Truth
Buddhist-Christian Dialogues in Honor of Frederick J. Streng

Samensteller: Paul Ingram
Zie Bol en Amazon

Offers essays and dialogues by well-known Buddhist and Christian scholars on topics that were of primary interest to Frederick J. Streng, in whose honour the volume was created. Topics include interreligious dialogue, ultimate reality, nature and ecology, social and political issues of liberation, and ultimate transformation or liberation.

Een opmerking over deze twee boeken, gecombineerd.
Bijna altijd als het gaat over twee religies, in Westerse teksten, is één ervan het Christendom.
Begrijpelijk maar voor mij toch niet zo interessant.
Ik zal liever liever willen lezen over de dialoog tussen boeddhisme en atheïsme/agnosticisme en over het tegelijk boeddhist en atheïst/agnost zijn .
Meestal heet het dan 'seculier boeddhist ' te zijn, maar het spanningsveld van de 'dual belonging' is daarmee niet opgelost, is mijn waarneming.

Overigens gaat het boek ter ere van Streng (o.a. vertaler van Nagarjuna) over veel meer:
Part Two: Ultimate Reality
Part Three: Nature and Ecology
Part Four: Social and Political Issues of Liberation
Part Five: Ultimate Transformation or Liberation

==================================================================

7    Becoming buddhist
door Glenys Eddy
Zie Bol en Amazon

What does it mean to be a Western Buddhist? For the predominantly Anglo-Australian affiliates of two Western Buddhist centres in Australia, the author proposes an answer to this question, and finds support for it from interviews and her own participant-observation experience. Practitioners' prior experiences of experimentation with spiritual groups and practices - and their experiences of participation, practice and self-transformation - are examined with respect to their roles in practitioners' appropriation of the Buddhist worldview, and their subsequent commitment to the path to enlightenment. Religious commitment is experienced as a decision-point, itself the effect of the individual's experimental immersion in the Centre's activities. During this time the claims of the Buddhist worldview are tested against personal experience and convictions. Using rich ethnographic data and Lofland and Skonovd's experimental conversion motif as a model for theorizing the stages of involvement leading to commitment, the author demonstrates that this study has a wider application to our understanding of the role of alternative religions in western contexts.

Hoe wordt je (als Westerling, of in dit geval als Australiër) boeddhist? En wat betekent het dan om 'Westers boeddhist' te zijn? De onderzoeksters is dit voor twee sangha's minitieus nagegaan:
* een groep aangesloten bij de Foundation for the Preservation of the Mahayana
   Tradition (FPMT), te vergelijken met Maitreya in Nederlands;
* een vipassana-groep, iets tussen SanghaMetta en een bij de SIM aangesloten lokale groep.
Uit de 'Introduction' (vertaald):
Het fundamentele doel van dit boek is om te exploreren en beschrijven wat het betekent, voor de beoefenaren en volgelingen van de twee vormen van Westers Boeddhisme, om Westers Boeddhist te zijn. Het doet dit door de betrokkenheid van de beoefenaren bij de religieuze activiteiten van de twee centra te onderzoeken....
Met 'religieus engagement' bedoel ik: de aard van het religieuze geloof , beoefening, evaringen, persoonlijke transformaties en betrokkenheid van de aanhangers bij de centra, en het vormgeven en onderhouden van de religieuze cultuur van de centra. …
Het huidige werk houdt zich bezig met de ontmoeting, de socialisatie en het zich eigen maken van de individu met het wereldbeeld van de centra als feitelijke realiteit.


==================================================================

8    The Buddhist Theory of Self-Cognition
Auteur: Zhihua Yao  
Zie Bol en Amazon

This highly original work explores the concept of self-awareness or self-consciousness in Buddhist thought. Its central thesis is that the Buddhist theory of self-cognition originated in a soteriological discussion of omniscience among the Mahasamghikas, and then evolved into a topic of epistemological inquiry among the Yogacarins. To illustrate this central theme, this book explores a large body of primary sources in Chinese, Pali, Sanskrit and Tibetan, most of which are presented to an English readership for the first time. It makes available important resources for the study of the Buddhist philosophy of mind.

=================================================================

9    The Politics of Buddhist Organizations in Taiwan, 1989-2003
Safeguard the Faith, Build a Pure Land, Help the Poor

Auteur: Andre Laliberte
Zie Bol en Amazon

Laliberte looks at a relatively unexplored aspect of modern Taiwan: the influence of religion on politics. This book offers a detailed survey of three of the most important Buddhist organizations in Taiwan: the Buddhist Association of the Republic of China (BAROC), the Buddha Light Mountain (or Foguanshan) monastic order, and the Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Association (or Ciji). It examines their contrasting approaches to three issues: state supervision of religion, the first presidential election of 1996, and the establishment of the National Health Insurance. This study analyzes the factors that explain the diverse paths the three organizations have taken in the politics of Taiwan. Based on an in-depth examination of Buddhist leaders' behaviour, The Politics of Buddhist Organizations in Taiwan compels us to question conventional views about the allegedly passive aspect of religious tradition, deference to authority in societies influenced by Confucian culture and the adverse legacy of authoritarian regimes.

=================================================================

10    The Meditative Way
Readings in the Theory and Practice of Buddhist Meditation

Auteur: Roderick S. Bucknell
Zie Bol en Amazon

Meditators are increasingly inclined to compare and evaluate critically what the different contemporary meditation masters have to say, to weigh up the results of relevant scientific studies, or to consult translations of the primary texts in search of the Buddha's 'original' teachings on meditation. Writers on meditation are also increasingly adopting an appropriately critical approach, particularly as regards the reliability of textual accounts. Relatively few still commit the old error of assuming that the Pali canon is a complete and faithful record of what the Buddha said on the subject, or that the classical commentators were infallible authorities.

Een verzameling van 28 teksten waarvan een groot deel ook wel elders te vinden is, maar zeer verspreid. Daarom is het een heel nuttige verzameling; ook en vooral omdat meditatie-instructies (niet iedereen zal van deze term houden) uit diverse boeddhistische tradities naast elkaar zijn gezet. Dus ook waardevol in het kader van de door mij zo gewenste intertraditionele boeddhistische discussie.
De inhoudsopgave:
Deel   I   Pali Bronnen
Deel  II   Klassieke meesters (Buddhaghosa, Santideva, Zhyi, Dogen, Mumon, Tsongkhapa)
Deel III   Hedendaagse meesters (Dhammika, Buddhadasa, Mahasi, Dhiravamsa,
                Shunryu Suzuki, Kathleen McDonald, Lama Yeshe)
Deel IV   Persoonlijke benaderingen (door een aantal meditatoren)

=================================================================

11    The Numerical Discourses of the Buddha
A Complete Translation of the Anguttara Nikaya

Vertaald en ingeleid door Bhikkhu Bodhi
Zie Bol en Amazon

Na vertalingen van de Samyutta-, Majjhima-, Digha- en Khuddhaka-Nikaya (de eerste twee ook door hem, de laatste – zeer heterogeen en omvangrijk - incompleet) heeft Bhikkhu Bodhi de Anguttara Nikaya vertaald van het Pali in het Engels. Zo'n 2000 pagina, weer een gigantisch project dus.
Een recensie ervan is is bijna onmogelijk en ook niet nodig (voor mij).
Zit een vertaling in het Nederlands er ook in?
Wellicht door dhrn. De Breet en Janssen als ze de vertaling van de Majjhima Nikaya afgerond hebben?
Dat kost ze dan wel een jaar of vijf; en de verkoop ervan zal langzaam over komende decennia lopen. Kan dat nog?
Eerder heb ik de heren en Gerolf 't Hooft wel eens gesuggereerd de vertaling van de Visuddhimagga (door Buddhaghosa) ter hand te nemen. Zie m'n blog over dit standaardwerk

Eén van de bekendste (en vaak fout begrepen, zie m'n blog uit september 2012 ) sutta's uit de Anguttara Nikaya is de Kalama Sutta.
Ik citeer een vertaling ervan door Dhammajoti in het Nederlands ( bron )


AN 3:65 – Kālāma Sutta

Aldus heb ik gehoord. De Gezegende was eens op looptocht door het land Kosala samen met een grote gemeenschap van monniken, en arriveerde zo in een marktstadje van de Kālāmas genaamd Kesaputta. En de Kālāmas van Kesaputta hoorden het volgende: “Vrienden, de monnik Gotama, een zoon van de Sakyas die van een Sakya familie wegging in thuisloosheid, is in Kesaputta aangekomen. Over die Eerwaarde Gotama doet de volgende goede reputatie de ronde: ‘Die Gezegende is een heilige, een Volledig Ontwaakte, en zijn wijsheid en gedrag zijn geperfectioneerd. Hij is een gelukkige en een kenner van de wereld, een onovertroffen gids voor onderwijsbare mensen, een leraar van goden en mensen, een Boeddha, een Gezegende. En hij verklaart deze wereld, met haar goden, haar Māras en Brahmās, met haar generatie van monniken en priesters, met haar koningen en onderdanen, nadat hij deze zelf gezien, volledig begrepen en ervaren heeft. Hij onderwijst een Dhamma welke goed is in haar begin, goed in haar midden en goed in haar einde, met de juiste bewoording en betekenis, en hij onthult een religieus leven dat helemaal compleet en zuiver is. Het is goed om zulke Arahants te zien.’”
En toen gingen de Kālāmas van Kesaputta naar de Gezegende. Toen zij aangekomen waren, bogen sommigen van de Kālāmas als eerbetoon naar de Gezegende, en gingen vervolgens terzijde zitten; sommigen wisselden vriendelijke beleefdheden met de Gezegende uit, en gingen na dat beleefde en gedenkwaardige gesprek terzijde zitten; sommigen brachten eerbiedig de handen tegen elkaar als eerbetoon naar de Gezegende, en gingen terzijde zitten; sommigen verkondigden hun familienaam en gingen terzijde zitten; sommigen bleven stil en gingen terzijde zitten.


De twijfels van de Kālāmas
Toen die Kālāmas van Kesaputta zo terzijde zaten, zeiden ze het volgende tegen de Gezegende: "Er zijn, Eerwaarde, een aantal monniken en priesters die naar Kesaputta komen. Zij leggen alleen hun eigen leer uit en lichten die toe, maar zij verachten, beledigen, bespotten en belasteren de leer van anderen. En daarna komen er andere monniken en priesters naar Kesaputta. Ook zij leggen alleen hun eigen leer uit en lichten die toe, en zij verachten, beledigen, bespotten en belasteren de leer van anderen. Hierover nu, Eerwaarde, zijn wij onzeker en hebben wij twijfels: "Wie van deze geëerde monniken en priesters spreekt de waarheid, en wie spreekt leugens?"
"Kālāmas, het is passend dat jullie onzeker zijn; het is passend dat jullie twijfels hebben. Onzekerheid is in jullie ontstaan omdat er reden is voor twijfel.


Door eigen kennis: slechte dingen verlaten
"Kom dan, Kālāmas: Laat je niet leiden door geruchten, niet door horen zeggen, niet door traditie, niet door geschriften, niet door logische redeneringen, niet door logische gevolgtrekkingen, niet door het overwegen van redenen, niet door het na overpeinzen aanvaarden van een zienswijze, niet door waarschijnlijkheid, niet door de gedachte dat 'deze monnik is mijn leraar.' Kālāmas, als jullie zelf weten dat: 'Deze dingen zijn onheilzaam; deze dingen zijn afkeurenswaardig; deze dingen worden bekritizeerd door de wijzen; wanneer men deze dingen aanvaart en uitvoert, leidt het tot nadeel en lijden': dan moeten jullie, Kālāmas, die dingen verlaten.
"Wat denken jullie, Kālāmas? Wanneer begeerte in een persoon ontstaat, is dat voor zijn welzijn of voor zijn nadeel?" – "Voor zijn nadeel, Eerwaarde" – "En, Kālāmas, een persoon die begerig is, die door begeerte overweldigd is, zijn geest erdoor overmeesterd: die persoon doodt levende wezens, hij neemt wat niet gegeven is, hij bezoekt andermans vrouw, hij spreekt leugens, en hij maakt dat anderen dit ook doen. Dit brengt hem nog een lange tijd nadeel en lijden." – "Ja, Eerwaarde."
"Wat denken jullie, Kālāmas? Wanneer haat in een persoon ontstaat, is dat voor zijn welzijn of voor zijn nadeel?" – "Voor zijn nadeel, Eerwaarde" – "En, Kālāmas, een persoon die boosaardig is, die door haat overweldigd is, zijn geest erdoor overmeesterd: die persoon doodt levende wezens, hij neemt wat niet gegeven is, hij bezoekt andermans vrouw, hij spreekt leugens, en hij maakt dat anderen dit ook doen. Dit brengt hem nog een lange tijd nadeel en lijden." – "Ja, Eerwaarde."
"Wat denken jullie, Kālāmas? Wanneer waanideeën in een persoon ontstaan, is dat voor zijn welzijn of voor zijn nadeel?" – "Voor zijn nadeel, Eerwaarde" – "En, Kālāmas, een persoon die verward is, die door waanideeën overweldigd is, zijn geest erdoor overmeesterd: die persoon doodt levende wezens, hij neemt wat niet gegeven is, hij bezoekt andermans vrouw, hij spreekt leugens, en hij maakt dat anderen dit ook doen. Dit brengt hem nog een lange tijd nadeel en lijden." – "Ja, Eerwaarde."
"Wat denken jullie, Kālāmas? Zijn deze dingen heilzaam of onheilzaam?" – "Onheilzaam, Eerwaarde." – "Onberispelijk of afkeurenswaardig?" – "Afkeurenswaardig, Eerwaarde." – " Bekritizeerd door de wijzen of geprezen door de wijzen?" – "Bekritizeerd door de wijzen, Eerwaarde." – "Wanneer men deze dingen aanvaart en uitvoert, leidt het tot nadeel en lijden, of niet? Of hoe is het in dit geval?" – "Wanneer men deze dingen aanvaart en uitvoert, Eerwaarde, leidt het tot nadeel en lijden. Zo lijkt het ons."
"Daarom, Kālāmas, zeiden wij dit: 'Kom dan, Kālāmas: Laat je niet leiden door geruchten, niet door horen zeggen, niet door traditie, niet door geschriften, niet door logische redeneringen, niet door logische gevolgtrekkingen, niet door het overwegen van redenen, niet door het na overpeinzen aanvaarden van een zienswijze, niet door waarschijnlijkheid, niet door de gedachte dat "deze monnik is mijn leraar." Kālāmas, als jullie zelf weten dat: "Deze dingen zijn onheilzaam; deze dingen zijn afkeurenswaardig; deze dingen worden bekritizeerd door de wijzen; wanneer men deze dingen aanvaart en uitvoert, leidt het tot nadeel en lijden": dan moeten jullie, Kālāmas, die dingen verlaten.' Zo was het gezegd, en daarom werd het gezegd.


Door eigen kennis: goede dingen ondernemen
"Kom dan, Kālāmas: Laat je niet leiden door geruchten, niet door horen zeggen, niet door traditie, niet door geschriften, niet door logische redeneringen, niet door logische gevolgtrekkingen, niet door het overwegen van redenen, niet door het na overpeinzen aanvaarden van een zienswijze, niet door waarschijnlijkheid, niet door de gedachte dat 'deze monnik is mijn leraar.' Kālāmas, als jullie zelf weten dat: 'Deze dingen zijn heilzaam; deze dingen zijn onberispelijk; deze dingen worden geprezen door de wijzen; wanneer men deze dingen aanvaart en uitvoert, leidt het tot welzijn en geluk': dan moeten jullie, Kālāmas, die dingen ondernemen en ernaar leven.
"Wat denken jullie, Kālāmas? Wanneer afwezigheid van begeerte in een persoon ontstaat, is dat voor zijn welzijn of voor zijn nadeel?" – " Voor zijn welzijn, Eerwaarde" – "En, Kālāmas, een persoon die niet begerig is, niet door begeerte overweldigd is, zijn geest er niet door overmeesterd: die persoon doodt geen levende wezens, hij neemt niet wat niet gegeven is, hij bezoekt andermans vrouw niet, hij spreekt geen leugens, en hij maakt dat anderen dit ook niet doen. Dit brengt hem nog een lange tijd welzijn en geluk." – "Ja, Eerwaarde."
"Wat denken jullie, Kālāmas? Wanneer afwezigheid van haat in een persoon ontstaat, is dat voor zijn welzijn of voor zijn nadeel?" – "Voor zijn welzijn, Eerwaarde" – "En, Kālāmas, een persoon die niet boosaardig is, niet door haat overweldigd is, zijn geest er niet door overmeesterd: die persoon doodt geen levende wezens, hij neemt niet wat niet gegeven is, hij bezoekt andermans vrouw niet, hij spreekt geen leugens, en hij maakt dat anderen dit ook niet doen. Dit brengt hem nog een lange tijd welzijn en geluk." – "Ja, Eerwaarde."
"Wat denken jullie, Kālāmas? Wanneer afwezigheid van waanideeën in een persoon ontstaat, is dat voor zijn welzijn of voor zijn nadeel?" – "Voor zijn welzijn, Eerwaarde" – "En, Kālāmas, een persoon die niet verward is, niet door waanideeën overweldigd is, zijn geest er niet door overmeesterd: die persoon doodt geen levende wezens, hij neemt niet wat niet gegeven is, hij bezoekt andermans vrouw niet, hij spreekt geen leugens, en hij maakt dat anderen dit ook niet doen. Dit brengt hem nog een lange tijd welzijn en geluk." – "Ja, Eerwaarde."
"Wat denken jullie, Kālāmas? Zijn deze dingen heilzaam of onheilzaam?" – "Heilzaam, Eerwaarde." – "Onberispelijk of afkeurenswaardig?" – "Onberispelijk, Eerwaarde." – "Bekritizeerd door de wijzen of geprezen door de wijzen?" – "Geprezen door de wijzen, Eerwaarde." – "Wanneer men deze dingen aanvaart en uitvoert, leidt het tot welzijn en geluk, of niet? Of hoe is het in dit geval?" – "Wanneer men deze dingen aanvaart en uitvoert, Eerwaarde, leidt het tot welzijn en geluk. Zo lijkt het ons."
"Daarom, Kālāmas, zeiden wij dit: 'Kom dan, Kālāmas: Laat je niet leiden door geruchten, niet door horen zeggen, niet door traditie, niet door geschriften, niet door logische redeneringen, niet door logische gevolgtrekkingen, niet door het overwegen van redenen, niet door het na overpeinzen aanvaarden van een zienswijze, niet door waarschijnlijkheid, niet door de gedachte dat "deze monnik is mijn leraar." Kālāmas, als jullie zelf weten dat: "Deze dingen zijn heilzaam; deze dingen zijn onberispelijk; deze dingen worden geprezen door de wijzen; wanneer men deze dingen aanvaart en uitvoert, leidt het tot welzijn en geluk": dan moeten jullie, Kālāmas, die dingen ondernemen en ernaar leven.' Zo was het gezegd, en daarom werd het gezegd.


De Vier Verheven Verblijven
"Kālāmas, een edele discipel die zo zonder verlangen, zonder boosheid, zonder verwarring, oplettend en aandachtig is, [leeft als volgt]:
"Hij leeft met de eerste windstreek doordrongen van een geest vol liefdevolle vriendelijkheid, en zo ook de tweede windstreek, en de derde en de vierde windstreek; en ook naar boven, naar beneden en overal om zich heen. Hij leeft met alles in de gehele wereld in elk opzicht doordrongen van een geest vol liefdevolle vriendelijkheid: uitgestrekt, verheven, onbegrensd, vriendelijk en welwillend.
"Hij leeft met de eerste windstreek doordrongen van een geest vol mededogen, en zo ook de tweede windstreek, en de derde en de vierde windstreek; en ook naar boven, naar beneden en overal om zich heen. Hij leeft met alles in de gehele wereld in elk opzicht doordrongen van een geest vol mededogen: uitgestrekt, verheven, onbegrensd, vriendelijk en welwillend.
"Hij leeft met de eerste windstreek doordrongen van een geest vol waardering, en zo ook de tweede windstreek, en de derde en de vierde windstreek; en ook naar boven, naar beneden en overal om zich heen. Hij leeft met alles in de gehele wereld in elk opzicht doordrongen van een geest vol waardering: uitgestrekt, verheven, onbegrensd, vriendelijk en welwillend.
"Hij leeft met de eerste windstreek doordrongen van een geest vol gelijkmoedigheid, en zo ook de tweede windstreek, en de derde en de vierde windstreek; en ook naar boven, naar beneden en overal om zich heen. Hij leeft met alles in de gehele wereld in elk opzicht doordrongen van een geest vol gelijkmoedigheid: uitgestrekt, verheven, onbegrensd, vriendelijk en welwillend.


De Vier Zekerheden
"Kālāmas, een edele discipel wiens geest zo zonder boosheid, zonder kwaadwillendheid, smetteloos en zuiver is: die discipel heeft in het hier-en-nu vier zekerheden bereikt:
"'Indien er een hiernamaals is, en goede en slechte daden vrucht dragen en resultaat opleveren, dan zal ik daardoor met de ondergang van het lichaam, na de dood, in een gelukkige plaats, een hemelse wereld, wedergeboren worden.' Dat is de eerste zekerheid die hij heeft bereikt.
"'Indien er geen hiernamaals is, en goede en slechte daden geen vrucht dragen en geen resultaat opleveren, dan blijf ikzelf hier in het hier-en-nu gelukkig, zonder boosheid, zonder kwaadwillendheid, en zonder problemen.' Dat is de tweede zekerheid die hij heeft bereikt.
"'Indien [boosdoeners] door hun handelen slechte dingen overkomt, geldt dat ik niemand kwade dingen toewens. Daar ik geen kwade daden verricht, hoe kan lijden mij dan treffen?' Dat is de derde zekerheid die hij heeft bereikt.
"'Indien [boosdoeners] door hun handelen geen slechte dingen overkomt, geldt dat ik zie dat ik in beide aspecten zuiver ben.' Dat is de vierde zekerheid die hij heeft bereikt.
"Kālāmas, een edele discipel wiens geest zo zonder boosheid, zonder kwaadwillendheid, smetteloos en zuiver is: die discipel heeft in het hier-en-nu deze vier zekerheden bereikt."


Bevestiging en waardering van de Kālāmas
"Zo is het, Gezegende! Zo is het, Gelukkige:
"Een edele discipel wiens geest zo zonder boosheid, zonder kwaadwillendheid, smetteloos en zuiver is: die discipel heeft in het hier-en-nu vier zekerheden bereikt:
"'Indien er een hiernamaals is, en goede en slechte daden vrucht dragen en resultaat opleveren, dan zal ik daardoor met de ondergang van het lichaam, na de dood, in een gelukkige plaats, een hemelse wereld, wedergeboren worden.' Dat is de eerste zekerheid die hij bereikt heeft.
"'Indien er geen hiernamaals is, en goede en slechte daden geen vrucht dragen en geen resultaat opleveren, dan blijf ikzelf hier in het hier-en-nu gelukkig, zonder boosheid, zonder kwaadwillendheid, en zonder problemen.' Dat is de tweede zekerheid die hij bereikt heeft.
"'Indien [boosdoeners] door hun handelen slechte dingen overkomt, geldt dat ik niemand kwade dingen toewens. Daar ik geen kwade daden verricht, hoe kan lijden mij dan treffen?' Dat is de derde zekerheid die hij bereikt heeft.
"'Indien [boosdoeners] door hun handelen geen slechte dingen overkomt, geldt dat ik zie dat ik in beide aspecten zuiver ben.' Dat is de vierde zekerheid die hij bereikt heeft.
"Een edele discipel wiens geest zo zonder boosheid, zonder kwaadwillendheid, smetteloos en zuiver is: die discipel heeft in het hier-en-nu deze vier zekerheden bereikt.
“Geweldig, Eerwaarde! Prachtig, Eerwaarde! Het is net alsof U dat wat gevallen was weer overeind zet, alsof U dat wat verborgen was weer openbaart, alsof U de weg wijst aan iemand die verdwaald was, alsof U een licht schijnt in de duisternis, zodat zij die ogen hebben dingen kunnen zien. Zo heeft U op verschillende manieren de Dhamma uitgelegd. En wij nemen toevlucht tot de Gezegende en de Dhamma en de Sangha. U kunt ons vanaf nu beschouwen als lekenvolgelingen die toevlucht tot U genomen hebben voor de rest van ons leven."