donderdag 27 maart 2014

Levensbeschouwing (boeddhisme dus ook) in nieuwe Advies Raad voor Cultuur

Vandaag is het advies 'De Tijd Staat Open ' van de Raad voor Cultuur uitgebracht aan staatssecretaris Dekker van OCW.
Zie www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/De-tijd-staat-open.pdf

Wat mij vooral interesseert is wat dit voor de toekomst van de BOS betekent, direct na 2015 en op de langere termijn.
Eigenlijk interesseert me nog meer wat dit voor de mogelijkheid tot het kunnen bekijken/beluisteren van boeddhistische programma's op TV en radio betekent; want dat is niet hetzelfde.

Hamvraag is: wordt de BOS (nu nog een 2.42 omroep) een productiehuis; en kan dat dan zomaar, van publieke omroep evolueren naar productiehuis?
Die vraag kan nu nog niet beantwoord worden; daarvoor moeten we het advies eerst gaan bestuderen en afwachten hoe dit in Hilversum en vooral ook in (politiek) Den Haag valt.

Nu beperk ik me tot een eenvoudige selectie van passages uit het advies waarin de woorden levensbeschouwing of levensbeschouwelijk voorkomen. Deze heb ik in onderstaande citaten onderstreept.
Citaten dus uit de context. Het geheel lezen is altijd beter. De paginanummers zijn die van de pdf.
Heel wat treffers, geen gekke score, maar wat levert het op?
Eén bijzonderheid nog; de Raad voor Cultuur gebruikt ook de term wereldgodsdiensten; dat hadden ze beter niet kunnen doen.

========================================================================

Update (van 27 maart later op de dag)
Bij meer preciese lezing is onderstaande passage van groot belang:
" De band met de achterban verdient speciale aandacht.
  Een aparte NTR-programmaraad of kamer waar de
  achterbannen van de wereldgodsdiensten/ stromingen zijn
  vertegenwoordigd is wenselijk om de relatie met de groepen
  in Nederland vorm te geven en om kennis en expertise over
  de vier wereldgodsdiensten/stromingen samen te brengen.
  Verder adviseert de commissie dat de programma’s worden
  gemaakt door redacteuren die affiniteit met de wereldgodsdiensten
  hebben en ook de verschillende stromingen daarbinnen
  vertegenwoordigen
.
" (Bron: Advies, pagina 62)

Het gevecht zou straks wel eens kunnen gaan over het bemensen van deze aparte programmaraad of kamer.
Ik heb daar ernstige twijfels bij; gezien het niet-representatieve karakter van de BUN in de huidige constellatie. Dat worden onvermijdelijk vriendjes.

========================================================================

Pag 5
De staatssecretaris van OCW heeft de Raad voor Cultuur
advies gevraagd over de toekomst van het publieke mediabestel.
Zijn vragen gaan onder meer over het onderscheidende
karakter van de programmering, het aanjagen van innovatie
en creatieve competitie, over culturele en levensbeschouwelijke
programmering, de positie op nieuwe media en
mobiele diensten, de rol en organisatie van de Nederlandse
Publieke Omroep (NPO), en over de mogelijkheden om
nieuwe geluiden aan bod te laten komen. Dit advies geeft op
deze vragen een antwoord. Soms zijn die antwoorden verreikend,
omdat verandering echt nodig is – maar er is ook oog
voor wat goed

Pag 9
8. Culturele en levensbeschouwelijke programmering
is bij uitstek publiek en verdient extra waarborgen en
een breed publiek bereik

Het Mediafonds vervalt. De taken en functies van dit fonds
kunnen conform de plannen van de NPO worden uitgevoerd,
op voorwaarde dat er ook inzet van middelen voor
jeugd, games en talentontwikkeling komt. Voorstellen
voor productie van content zullen, precies zoals nu bij het
Mediafonds, een onafhankelijke kwalitatieve toets krijgen.
Het geoormerkte bedrag voor culturele mediaproducties
dient opgehoogd te worden met het budget van het
CoBO-fonds (Co-productiefonds Binnenlandse Omroep).
Omdat vanaf 1 januari 2016 de zogenoemde 2.42 –
omroepen ophouden te bestaan, zou in de toekomst bij
de publieke omroep het gedachtegoed van de wereldgodsdiensten
anders gewaarborgd moeten worden.
De samenwerking tussen EO en IKON, KRO/NCRV en
RKK, VPRO en eventueel Human neemt een deel van
dat gedachtegoed voor zijn rekening. De programmering
over andere wereldgodsdiensten en/ of levensbeschouwelijke
stromingen zoals Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme
en Jodendom past bij de taakopdracht van de NTR. De
NTR krijgt ook de opdracht witte vlekken op het gebied
van culturele programmering in te vullen.

Pag 10
Omdat de situatie van de regionale journalistiek zorgwekkend
is, zal de raad aanbeveling 9 uitwerken in een nader advies
over de toekomst van de regionale journalistiek. Ook zal de
raad in een later advies nog specifiek ingaan op de positie
en diversiteit van de publieke radiozenders. De raad ziet hier
kansen om de informatieve positie van de publieke omroep
te versterken door meer zendtijd in te ruimen voor achtergrondinformatie,
levensbeschouwing en kunst en cultuur

Pag 60
3. Op welke manier kan de publieke omroep speciale
aandacht besteden aan de culturele en levensbeschouwelijke
programmering?


Pag 62
In de toekomst zou het logisch zijn vooral het gedachtegoed
van de wereldgodsdiensten specifiek bij de publieke omroep
te waarborgen. De christelijke stroming (NCRV/KRO en EO)
en de humanistische stroming (via de VPRO) zijn straks ruim
vertegenwoordigd in het publieke bestel. In het nieuwe omroeppalet
is voor de achterban van de wereldgodsdiensten/
levensbeschouwelijke stromingen Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme
en Jodendom niet vanzelfsprekend een plaats. Om
een evenwichtig beeld te creëren, zullen er ook over en vanuit
deze stromingen door de publieke omroep programma’s
moeten worden aangeboden.
Nu heeft de NTR volgens artikel 2.35 van de Mediawet
tot taak: Media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst
te verzorgen dat voorziet in de bevrediging van in
de samenleving levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige
of geestelijke behoeften, zodanig dat dit media-aanbod
samen met het media-aanbod van de andere landelijke
publieke media-instellingen een evenwichtig beeld oplevert
van de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
verscheidenheid in Nederland.
Na de opheffing van de 2.42 omroepen past het goed bij de
taakopdracht van de NTR om programma’s te maken die het
gedachtegoed van deze stromingen weerspiegelen, omdat zij
als maatschappelijke doelgroepen elders niet of onvoldoende
tot hun recht komen. De NTR is de omroep die op dit moment
affiniteit met de wereldgodsdiensten heeft, omdat hij
de afgelopen jaren de programma’s gemaakt heeft voor de
islamitische gemeenschap en door zijn nauwe banden met de
MO, OHM en de JO.
De band met de achterban verdient speciale aandacht.
Een aparte NTR-programmaraad of kamer waar de
achterbannen van de wereldgodsdiensten/ stromingen zijn
vertegenwoordigd is wenselijk om de relatie met de groepen
in Nederland vorm te geven en om kennis en expertise over
de vier wereldgodsdiensten/stromingen samen te brengen.
Verder adviseert de commissie dat de programma’s worden
gemaakt door redacteuren die affiniteit met de wereldgodsdiensten
hebben en ook de verschillende stromingen daarbinnen
vertegenwoordigen.

Pag 66
De hoofdredacteuren hebben hun sporen verdiend op het
gebied van creativiteit, journalistiek en innovatie en hanteren
de publieke taken en waarden als uitgangspunten. Zij kunnen
benoemd worden naar genres (drama, actualiteiten, jeugd,
kennis, innovatie, levensbeschouwing) of naar doelgroepen
(jong, oud).

Pag 103
Uitwerking in de Nederlandse Mediawet
De concretisering van de maatschappelijke functie van de
publieke mediadienst ligt op het niveau van nationale
mediawetgeving. [43] In de Nederlandse mediawetgeving is de
taakopdracht van de publieke mediadienst, ‘de publieke
mediaopdracht’ neergelegd in artikel 2.1 van de Mediawet van 2008:
Artikel 2.1
1. Er is een publieke mediaopdracht die bestaat uit:
a. het op landelijk, regionaal en lokaal niveau verzorgen
van publieke mediadiensten door het aanbieden van
media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur,
educatie en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen;
en
b. het verzorgen van publieke mediadiensten waarvan
het media-aanbod bestemd voor landen en gebieden
buiten Nederland en voor Nederlanders die buiten
de landsgrenzen verblijven.
2. Publieke mediadiensten voldoen aan democratische,
sociale en culturele behoeften van de Nederlandse
samenleving door het aanbieden van media-aanbod dat:
a. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief
hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote
verscheidenheid naar vorm en inhoud;
b. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving
geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking
levende overtuigingen, opvattingen en interesses op
maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk
gebied weerspiegelt;
c. gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel
een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en
leeftijdgroepen van verschillende omvang en samenstelling
met in het bijzonder aandacht voor kleine
doelgroepen;
d. onafhankelijk is van commerciële invloeden en,
behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet,
van overheidsinvloeden;
e. voldoet aan hoge journalistieke en professionele
kwaliteitseisen; en
f. voor iedereen toegankelijk is.

Pag 155
Programmering

Doelstelling, waarde en taken publieke media
De focusgroep onderscheidt de volgende publieke waarde,
doelstelling en taken voor de publieke media:
Publieke waarde
Onafhankelijk van overheid en commercie
Publieke doelstelling
Fundamentele bijdrage leveren aan goed
burgerschap en een volwassen democratie
Publieke taken
Bildung/ ontwikkeling
Onderwijs
Kunst & Cultuur
Levensbeschouwing
Innovatie

Pag 157
De focusgroepleden vinden dat de commerciële omroepen de
volgende genres/taken op dit moment niet (voldoende) maken:

– Jeugd
– Kunst en cultuur
– Aandacht voor nationale evenementen
– Aandacht voor sport
– Onderzoeksjournalistiek
– Hoogwaardig Nederlands drama
– Documentaires
Levensbeschouwing
– Achtergrond & opinie

Pag 160
Basisorganisatiemodel
....

(Niet goed te kopiëren, zie pdf !)

Pag 162
Programmaraad
De programmaraad vertegenwoordigt het publieke belang en
toetst of de publieke taken voldoende uitgeoefend worden.
Een goede programmaraad haalt de buitenwereld naar binnen.
De programmaraad is vanuit democratisch beginsel representatief
samengesteld. Ook zitten er mensen in de raad die binding
hebben met en kennis hebben over bepaalde maatschappelijke
groepen, bijvoorbeeld mensen uit maatschappelijke organisaties
of levensbeschouwelijke stromingen. De leden van de
programmaraad worden benoemd door de minister.
Cultuur en levensbeschouwing
De oprichting van het Mediafonds was een correctie op een
falende publieke omroep. In een nieuwe organisatie waar
autonoom inhoudelijke besluiten over programmering genomen
worden, kunnen de taken weer overgenomen worden. In het
opstellen van de kaders en opdrachten moet de ontwikkeling
en productie van hoogwaardig drama en documentaires dan
wel gewaarborgd worden. Hetzelfde geldt voor de levensbeschouwelijke
programmering. De programmaraad zal dit controleren.

2 opmerkingen:

Frank Dries zei

Monnikenwerk dit uitgepluis. dank Joop!

Een vraag:
'Eén bijzonderheid nog; de Raad voor Cultuur gebruikt ook de term wereldgodsdiensten; dat hadden ze beter niet kunnen doen.'

Zou je dat willen toelichten?

Frank

Joop zei

De term 'wereldgodsdienst' is een Westerse constructie van eind 19e eeuw.
Dat is de conclusie van het artikel 'If Buddhism is a Religion, then what?' van Richard Payne, met veel literatuurverwijzingen. Ik deel die conclusie.
Zie www.nonplusx.com/app/download/708249104/%28B+%E2%8A%82+R%29+%E2%87%92++If+Buddhism+is+a+Religion%2C+then+what.pdf